Nominatie en stem criteria

Nominatie en stem criteria

 1. Nomineren

Iedereen kan haar of zijn nominatie uitbrengen. Op de website van de Achterhoekse Voetbalnacht (www.achterhoeksevoetbalnacht.nl) maakt men de keuze in de categorie Vrijwilliger, Talent, Scheidsrechter, Voorzitter en Vereniging. Iemand mag in iedere categorie één keer nomineren. Op 23 april sluit de nominatieronde.

 1. Stemmen

Vanaf 1 mei maakt de organisatie bekend op welke personen en verenigingen men een stem kan uitbrengen. De stemronde eindigt tijdens de Achterhoekse Voetbalnacht op 8 juni 2017. De genomineerden in de categorieën Vrijwilliger, Scheidsrechter, Talent en Voorzitter worden vanzelfsprekend voor deze avond uitgenodigd, aangevuld met een afvaardiging van de genomineerde verenigingen. Tijdens de Achterhoekse Voetbalnacht is de allerlaatste stemronde.

De uiteindelijke winnaar per categorie wordt bepaald door 50% jury/ 50% publieksstem.

 1. Stem Criteria

VOORZITTER VAN HET JAAR

 • De voorzitter is het boegbeeld, het uithangbord, het visitekaartje van de vereniging;
 • De voorzitter geeft leiding en sturing aan de vereniging en weet daarbij tegelijkertijd op de juiste wijze te coördineren en delegeren;
 • De voorzitter neemt het voortouw bij gewenste of noodzakelijke koerswijzigingen, alsmede bij gewenste of noodzakelijke nieuwe impulsen, waardoor de vereniging niet alleen meegaat met de tijd maar tevens vooruitgang boekt;
 • De voorzitter bewaakt zaken als cultuur, beleid, visie en uitstraling en maakt daarbij tegelijkertijd andere bestuurders medeverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging;
 • De voorzitter moet bereid zijn om te allen tijde op de voorgrond c.q. in de spotlights te treden;
 • De voorzitter moet er niet alleen staan in goede, sportief gezien succesvolle tijden, maar ook in slechte, sportief gezien minder gelukkige en vooral in droevige tijden;
 • De voorzitter komt zelf met nieuwe ideeën en initiatieven, maar stimuleert daarnaast zijn collega-bestuursleden, commissieleden en andere leden om ook met ideeën en initiatieven te komen;
 • De voorzitter is weliswaar een belangrijk onderdeel van de vereniging, maar zorgt er tegelijkertijd wel voor dat hij of zijn vervanger te allen tijde bereikbaar en aanspreekbaar is voor alle leden;
 • De voorzitter beweegt zich veel tussen de leden en dat niet in de laatste plaats bij en tijdens informele gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de zogenoemde ‘derde helft’;
 • De voorzitter is de olie tussen alle grote en kleine radertjes van en binnen de vereniging.

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

 • De vrijwilliger is actief op één of meerdere onderdelen binnen de vereniging. Hoeveel uren per week is de vrijwilliger actief ?
 • Hoeveel seizoenen is de vrijwilliger al actief op één of meerde onderdelen binnen de vereniging ?
 • De vrijwilliger is de belangrijke factor bij het slagen van een activiteit.
 • De vrijwilliger heeft andere vrijwilligers erbij betrokken of opereert hij/zij op zichzelf.
 • De vrijwilliger is een verbindende schakel tussen alle geledingen van de club.
 • De vrijwilliger heeft andere vrijwilligers erbij betrokken of opereert hij/zij op zichzelf.
 • De vrijwilliger bevordert de saamhorigheid binnen de vereniging en brengt mensen met elkaar in contact.
 • De vrijwilliger levert een duidelijk positieve bijdrage aan de voetbalsport.
 • De vrijwilliger heeft met zijn/haar activiteit in positieve zin een verandering in gang gezet binnen de vereniging.
 • De vrijwilliger levert een belangrijke bijdrage aan de goede naam van de vereniging.

VOETBALTALENT VAN HET JAAR

 • Voldoet aan de algemene criteria
  • Leeftijdscategorie 16 tot en met 20 jaar.
  • Geboren en getogen in de Achterhoek
  • Is een rolmodel voor de jeugd
 • Persoonlijkheid 
  • Heeft een goed zelfbeeld
  • Blinkt uit qua houding en gedrag zowel binnen als buiten het veld
  • Kan omgaan met teleurstellingen
  • Heeft aanpassingsvermogen
  • Neemt verantwoordelijkheid in en buiten het veld
 • Lichamelijk
  • Is in staat om de gehele wedstrijd zijn taak, zowel verdedigend als aanvallend, uit te voeren
 • Speelwijze
  • Valt op in keuzes die verdedigend en aanvallend gemaakt worden
 • Blinkt uit in Voetbalhandelingen
  • Blinkt uit in een voetbalhandeling/ voetbalhandelingen (bijv. dribbelen, passen/trappen/schieten, bal afpakken, tackelen enz.)

VERENIGING VAN HET JAAR

 • Heeft een duidelijke missie en toekomstvisie op het gezond en vitaal houden van de club
 • Draagt de missie, visie en doelstellingen van de club uit op algemeen bestuurlijk en voetbaltechnisch vlak (zowel in het veld als buiten het veld)
 • Heeft een voetbalbeleidsplan waarbij de leerlijnen doorlopen van senioren naar jeugd en/of van jeugd naar senioren waarbij rekening wordt gehouden met alle voetballers/sters.
 • Toont zich maatschappelijk betrokken in de Achterhoek of daarbuiten
 • Onderscheidt zich op een bepaald thema, (bijvoorbeeld voetbalinhoudelijk, toekomstgericht, maatschappelijk, de leden centraal, kaderontwikkeling enz)
 • Heeft de beschikking over een sportaccommodatie, dat voldoet aan alle wensen en met name eisen van deze tijd

SCHEIDSRECHTER VAN HET JAAR

Hiervoor komen alleen scheidsrechters in aanmerking die bij de KNVB zijn aangemeld. Buiten de nominatie ronde vallen de verenigingsscheidsrechters. Zij kunnen wel als Vrijwilliger van het Jaar genomineerd worden.

 • De scheidsrechter is woonachtig in de Achterhoek
 • De scheidsrechter is minimaal de afgelopen 3 jaar actief als scheidsrechter voor de KNVB
 • De scheidsrechter is actief op vrijwillige basis
 • De scheidsrechter is van onbesproken gedrag
 • De scheidsrechter weet de spelregels uitstekend te interpreteren en toe te passen
 • De scheidsrechter weet de sfeer tussen de spelers onderling in positieve zin te beïnvloeden en te bevorderen
 • De scheidsrechter begrijpt regel 18 en past deze op de juiste wijze toe
 • De scheidsrechter is een voorbeeld voor iedereen binnen en buiten het veld
 • De scheidsrechter zet zich in voor promotie c.q. bevordering van de arbitrage
 • De scheidsrechter heeft een goede ontwikkeling laten zien